MediaLearn
Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja spletišča in spletne trgovine medialearn.si Izobraževalnega društva za medije


SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IZOBRAŽEVALNEGA DRUŠTVA ZA MEDIJE IN UPORABE SPLETNIH STRANI V NJEGOVI LASTI

Datum objave zadnje verzije pogojev: 6.7.2023

1 Splošno

Splošni pogoji poslovanja Izobraževalnega društva za medije (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na vse Produkte podjetja. Za Produkte podjetja veljajo dogodki (seminarji, delavnice, konference in drugi dogodki izobraževalne in/ali informativne narave – v nadaljevanju: Dogodki) izobraževalni programi (avdio in video izobraževalni programi, on-line izobraževalni programi, besedila, prosojnice in druga izobraževalna gradiva v kateremkoli formatu – v nadaljevanju: Izobraževalni programi) in fizični produkti, ki jih organizira in izdeluje Izobraževalno društvo za medije (v nadaljevanju: Organizator).

Ti splošni pogoji veljajo za vse vrste uporabnikov: uporabnike, ki naročijo Produkt preko naše spletne strani, uporabnike, ki opravijo prijavo in nakup na posameznem dogodku, in uporabnike, ki se registrirajo za pridobitev brezplačnih materialov (v nadaljevanju Uporabniki).

Ti splošni pogoji urejajo tudi postopek izvedbe plačil in morebitnih reklamacij oz. vračil.

Splošni pogoji predstavljajo veljavno pogodbo med Organizatorjem in Uporabnikom. Organizator obvešča Uporabnike, da se besedilo pogodbe po sklenitvi ne shranjuje in Uporabniku ni več dostopno.
Uporabniku bodo pred sklenitvijo pogodbe na voljo vse informacije v zvezi z naročilom, vključno s povzetkom naročila, kjer lahko popravi morebitne napake, spremeni Produkte in njihovo količino.
Splošni pogoji so v obliki pravnega obvestila v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani Organizatorja https://medialearn.si/pogoji-poslovanja/. Organizator lahko spremeni te splošne pogoje kadarkoli, pri čemer bo o vsaki spremembi objavljeno obvestilo na spletni strani Organizatorja. V kolikor Uporabnik, po spremembi splošnih pogojev, nadaljuje z uporabo spletne strani Organizatorja in/ali uporabo Produktov, se šteje, da se strinja z novo različico splošnih pogojev.

V primeru kakršnihkoli vprašanj v zvezi s temi splošnimi pogoji in/ali Produkti se lahko obrnete na Organizatorja na naslednje kontakte:
e-mail: medialearn1 [at] gmail.com

telefonska št.: 041 433 737

naslov za prejem pošte: Izobraževalno društvo za medije, Gradnikova cesta 115, 4240 Radovljica

V času prijave na posamezen Dogodek veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani https://medialearn.si/pogoji-poslovanja/.

2 Osnovni pojmi

Organizator je Izobraževalno društvo za medije, Gradnikova cesta 115, 4240 Radovljica, matična številka: 2103796000, davčna številka: 95316159, ki na svojih spletnih straneh ponuja Produkte.
Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki naroči Produkte Organizatorja. Določeni pogoji se razlikujejo za Uporabnike – fizične osebe in Uporabnike – pravne osebe. Pojem Uporabnik se nanaša na Uporabnike – fizične osebe in Uporabnike – pravne osebe.
Spletne strani ali Spletna stran je spletna stran, s katero upravlja Organizator. Za potrebe teh splošnih pogojev je to naslednja spletna stran: https://medialearn.si/.
Produkt je vsak Dogodek in Izobraževalni program, ki ga ponuja Organizator. Pojem Dogodek in izobraževalni program imata pomen, kot je opredeljen v prvi točki teh splošnih pogojev.
Naročilo je izraz volje Uporabnika po uporabi določenega Produkta. Naročilo lahko Uporabnik odda preko Prijavnice, po elektronski pošti ali preko Internetnega naročila, kot je opredeljeno v nadaljevanju.
Prijavnica je dokument, preko katerega Uporabnik izrazi željo po prijavi na Dogodek.
Internetno naročilo je postopek naročila Izobraževalnega programa in/ali prijava udeležbe na Dogodku.
Posebni splošni pogoji so splošni pogoji, ki lahko poleg teh pogojev dodatno opredeljujejo in specificirajo pogoje uporabe posameznega Produkta.

3 Narava Produktov

Produkti Organizatorja zajemajo predvsem področja kriptovalut, digitalnega marketinga in izobraževanja. Organizator ponuja Produkte v obliki seminarjev in izobraževanj, tudi v on-line obliki.
Vsebina predavanj in gradiv na posameznih Dogodkih ter vsebina drugih izobraževalnih programov (vključno z on-line izobraževalnimi programi, avdio in video programi) izraža izključno stališča avtorjev/predavateljev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni ali Organizatorja. V nobenem primeru niso Organizator, njegovi zaposleni ali podizvajalci odgovorni za kakršno koli škodo (posredno, neposredno ali posledično), ki bi temeljila na informacijah te spletne strani ali na informacijah, ki so bile pridobljene na posameznih Dogodkih ali drugih Izobraževalnih programih.

Pravice in obveznosti Organizatorja

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni ponudbo svojih Produktov, vključno z ukinitvijo posameznega Produkta. Organizator ima pravico ukiniti Produkt vse do trenutka, ko Uporabnik potrdi naročilo in v celoti izvede plačilo za naročeni Produkt, pod pogoji, navedenimi v teh Splošnih pogojih, pa tudi še kasneje.
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi Dogodka, pod pogoji opredeljenimi v teh Splošnih pogojih oz. Posebnih splošnih pogojih, ki veljajo za posamezni dogodek.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe cenovne politike za Produkte. Organizator lahko spremeni ceno produkta kadarkoli in brez navedbe razlogov. Sprememba cene za posamezni Produkt ne vpliva na Uporabnike, ki so še pred spremembo cene oddali Naročilo.
Organizator si pridržuje pravico zavrniti Naročilo, po lastni diskreciji. Organizator lahko zavrne naročilo še zlasti, toda ne izključno, kadar:
Uporabnik ne izvrši plačila za posamezen Produkt v dogovorjenem roku,
Uporabnik izvrši delno plačilo in kljub dodatnemu pozivu na plačilo ne izpolni svoje obveznosti v celoti.
Organizator lahko zaprosi določene Uporabnike za podajo izjave, mnenja o Produktih (v nadaljevanju Izjava). Uporabnik take izjave ni dolžan podati. V kolikor Uporabnik poda Izjavo, se izrecno strinja, da pridobi Organizator ne ekskluzivno, (teritorialno in časovno) neomejeno pravico do uporabe te Izjave, kar vključuje pravico do objave v digitalnih medijih po izboru Organizatorja, distribucijo, objavo v tiskanih medijih, vključno s knjižnimi deli Organizatorja, in do prilagajanja Izjave.

4 Avtorske vsebine

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti in/ali jamstev za napake na spletnih straneh (tako v slikovnem kot tekstovnem delu). Organizator ne jamči za delovanje spletnih strani in ne odgovarja za kakršnekoli negativne posledice, ki bi lahko izvirale iz napak ali nedelovanja spletnih strani, vključno z a ne omejeno na škodo, ki bi jo povzročili virusni ali drugi škodljivi programi.
Dokumenti in vsebine, objavljeni na spletnih straneh Organizatorja, se lahko izjemoma reproducirajo izključno le v nekomercialne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Takšen izdelek in vsi ostali izdelki oz. storitve, ki so z njim morda oglaševani, morajo biti tako kot te spletne strani povsem brezplačni in dostopni vsem pod enakimi pogoji in brez dodatnih omejitev.
Kdor želi objaviti le del vsebine oz. jo želi objaviti pod drugačnimi pogoji, mora dobiti predhodno pisno dovoljenje avtorja oz. avtorjev. Če ti pogoji niso izpolnjeni, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani ni dovoljeno.

5 Pravice in obveznosti Uporabnika

Uporabnik izrecno soglaša, da samostojno nosi vsa tveganja, ki bi lahko izhajala iz uporabe Produktov, vključno z, a ne omejeno na, neposredno in posredno škodo ter kakršnokoli posledično škodo.
Uporabnik je dolžan v celoti poravnati plačilo za naročeni Produkt ob zapadlosti računa. Organizator si pridržuje pravico proti Uporabniku sprožiti uradne postopke za izterjavo, če Uporabnik svojih obveznosti ne poravna ob zapadlosti.
Uporabnik je dolžan Organizatorju posredovati točne in celovite osebne podatke, ki jih Organizator potrebuje za izvršitev Naročila. V primeru spremembe osebnih podatkov, ki lahko vpliva na izvršitev Naročila, je Uporabnik dolžan takšno spremembo nemudoma sporočiti Organizatorju. V primeru, da Uporabnik ne obvesti Organizatorja o spremembi, Uporabnik v celoti nosi posledice in kakršnokoli škodo, ki bi nastala iz opustitve, kar vključuje neizvršitev Naročila.

5.1 Posebne določbe o pogodbah sklenjenih na daljavo za Uporabnike – fizične osebe

Pogodbe, sklenjene na daljavo med Organizatorjem in fizično osebo (Uporabnikom), so zavezujoče in se štejejo za veljavne, če so izpolnjeni naslednji pogoji: Uporabnik je opravil naročilo prek spletne strani ter sprejel te posebne določbe.
Organizator zagotavlja Uporabnikom ustrezne informacije o svojem poslovnem naslovu, kontaktnih podatkih in drugih bistvenih informacijah, ki so potrebne za izvajanje pogodb. V skladu z veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov ima Uporabnik, kot fizična oseba, pravico do odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo v določenem časovnem okviru. Rok za odstop se določi glede na naravo in vsebino storitve ter je Uporabniku jasno predstavljen ob sklenitvi pogodbe.
Organizator zagotavlja jasne in razumljive informacije o cenah svojih storitev, vključno z morebitnimi dodatnimi stroški, davki ali drugimi pristojbinami, ki jih mora Uporabnik plačati. Organizator omogoča Uporabnikom različne načine plačila, ki so varni, zanesljivi in skladni z veljavno zakonodajo. Informacije o načinu plačila, vključno s postopkom in varnostjo plačilnih transakcij, so Uporabniku na voljo pred izvedbo plačila.
Organizator se zavezuje izvesti storitve, kot je opisano v pogodbi, v skladu s standardi kakovosti in strokovnostjo. Organizator si prizadeva, da storitve izvedejo v dogovorjenem časovnem okviru, razen če obstajajo nepredvidljive okoliščine ali višja sila, ki bi lahko vplivala na izvedbo storitve.

Organizator se zavezuje k varovanju osebnih podatkov Uporabnikov v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov. Uporabnikove osebne podatke Organizator uporablja le za namene izvajanja pogodbe ter jih ne posreduje tretjim osebam brez izrecnega soglasja Uporabnika.
V primeru kakršnih koli težav, vprašanj ali pritožb glede storitev Organizatorja lahko Uporabnik stopi v stik z društvom prek določenih kontaktnih podatkov, ki so mu na voljo. Društvo se zavezuje, da bo pritožbe obravnavalo pravično in v skladu s svojimi notranjimi postopki.
Kadar Uporabnik – fizična oseba odstopi od pogodbe nosi vse stroške vračila blaga, kadar je vračilo blaga potrebno.
Organizator Uporabnike opozarja, da ne priznava izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojne za reševanje potrošniških sporov.

OPOZORILO: Te posebne določbe veljajo samo za fizične osebe in ne veljajo za naročila pravnih oseb. Skladno z zakonodajo pravne osebe in posamezniki, ki se ne štejejo za potrošnike, pravice do odstopa od pogodbe nimajo. V kolikor ste Produkt naročili kot pravna oseba oziroma kot fizična oseba, ki se ne šteje za potrošnika, in želite vračilo denarja, se lahko obrnete na nas, na kontakt: medialearn1@gmail.com. Vašo zahtevo bomo pregledali in po lastni presoji odobrili ali zavrnili.
Poudarjamo, da vračilo denarja za digitalne vsebine, v kolikor ste Produkt naročili kot pravna oseba oziroma kot fizična oseba, ki se ne šteje za potrošnika, ni možno. Poudarjamo, da je vsaka odobrena reklamacija za Uporabnike – pravne osebe izključno v naši diskreciji.

6 Dogodki

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse Dogodke in Uporabnike enako, razen če je v okviru prijave na posamezen Dogodek določeno drugače s strani Organizatorja.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak Dogodek, ne glede na obliko prijave na Dogodek (pisno, preko spletne strani, po faksu ali na drug način, ki izkazuje osebo in Dogodek, na katerega se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen Dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje in morebitne posebne Splošne pogoje, ki veljajo za posamezen Dogodek. Vsi posebni splošni pogoji za posamezen Dogodek so ustrezno označeni v teh Splošnih pogojih. V primeru neskladnosti teh splošnih pogojev in Posebnih splošnih pogojev, veljajo določila Posebnih splošnih pogojev.

6.1 Prijave in plačilo kotizacije

Prijava na Dogodek se izvede z izpolnitvijo prijavnice v tiskani obliki, spletne prijavnice na spletni strani ali preko e-pošte medialearn1 [at] gmail.com.
Navodila za plačilo in rok plačila za posamezen Dogodek (vključno z možnostmi obročnega plačevanja) prejmejo vsi prijavitelji po prijavi na e-poštni naslov, ki so ga navedli na prijavnici.
Za prijavo na nekatere Dogodke je potrebno izpolniti prijavnico, ki je opremljena s Posebnimi splošnimi pogoji, ki veljajo za Dogodek in opredeljujejo tudi možnosti odpovedi prijave na Dogodek, brez plačila kotizacije ali z delno obveznostjo plačila kotizacije. Posebni splošni pogoji, s katerimi se je potrebno s podpisom strinjati ob prijavi na Dogodek, celovito in popolno opredeljujejo možnosti za odpoved prijave.

6.2 Odpoved prijave

Organizator si pridružuje pravico, da vsako prijavo zavrne oz. odpove brez obrazložitve. To velja tudi v primeru, da je stranka že nakazala denar. V tem primeru Organizator denar vrne.
Odpoved s strani stranke je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov medialearn1@gmail.com. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu ali na kak drug način, Organizator ne sprejema.
V kolikor ni v splošnih pogojih za posamezni Dogodek drugače navedeno, je skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije 7 dni pred datumom dogodka objavljenega v programu Dogodka. V primeru kasnejše odpovedi prijave, vam bo Organizator kotizacijo zaračunal v celoti.

6.3 Fotografiranje in snemanje na naših dogodkih v živo ali preko spleta

Pridružujemo si pravico do avdio, video in foto dokumentiranja Dogodka z namenom promocije Dogodka oz. poročanja o Dogodku. V primeru, da se Dogodek snema, bomo o tem obvestili udeležence na začetku Dogodka.
S sprejemanjem teh pogojev udeleženec potrjuje, da je seznanjen z možnostjo snemanja oziroma fotografiranja Dogodka in z možnostjo objave posnetka oziroma fotografij na spletnem mestu, platformi za online programe in v profil upravljavca na družbenih omrežjih (Facebook, Linkedin, Instagram).

7 Omejitve odgovornosti

7.1 Omejitev odgovornosti Organizatorja v zvezi z Dogodki in Izobraževalnimi programi o kriptovalutah in zdravju

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, izgubo ali poškodbe, ki bi nastale kot posledica udeležbe na delavnicah ali uporabe informacij, ki jih Organizator zagotavlja. Udeležba na delavnicah in uporaba informacij sta izključno na lastno odgovornost Uporabnika.
Uporabnik naših storitev prevzema polno odgovornost za svoja dejanja, odločitve in izbiro uporabe informacij, pridobljenih na delavnicah. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice, ki bi nastale kot posledica dejanj in odločitev Uporabnika.
Omejitev odgovornosti glede zdravstvenih nasvetov: Informacije in nasveti, povezani z zdravjem, ki jih Organizator zagotavlja na delavnicah, niso nadomestilo za strokovni medicinski nasvet. Svojo odgovornost za svoje zdravje in odločitve glede zdravstvenih vprašanj nosi izključno Uporabnik.
Omejitev odgovornosti glede kriptovalut: Informacije, nasveti ali priporočila v zvezi s kriptovalutami, ki jih Organizator zagotavlja na delavnicah, niso finančni nasveti. Uporabnik se zaveda, da sam prevzema odgovornost za svoje naložbene odločitve in tveganja, povezana s trgovanjem s kriptovalutami.
Omejitev odgovornosti za spletne vsebine: Organizator si prizadeva za točnost in ažurnost vsebin na svoji spletni strani ali drugih digitalnih platformah, vendar ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, netočnosti ali posledice, ki izhajajo iz uporabe teh informacij.
Spremembe pogojev poslovanja: Organizator si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila. Spremembe bodo objavljene na spletni strani.

8 Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine

Splošni pogoji spletne trgovine https://medialearn.si/trgovina/ so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot).
Pogoji poslovanja obravnavajo delovanje Organizatorja/Ponudnika spletne trgovine, pravice Uporabnika/Kupca ter poslovni odnos med Ponudnikom in Uporabnikom. Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo Produktov, ki so na voljo v spletni trgovini. Nakup, opravljen prek spletne trgovine, se šteje za nakup, opravljen skladno s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji.
Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadar koli dopolnijo z novimi določili, zato Uporabniku predlagamo, da jih prebere pred vsakim nakupom in si jih natisne ali shrani na primeren lasten trajni nosilec podatkov. Vsaka različica pogojev poslovanja je posebej datirana.
Kot podpis pogodbe se šteje oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini Ponudnika.
Zaradi narave poslovanja prek svetovnega spleta, si Ponudnik pridržuje pravico do spreminjanja ponudbe.
Oddana naročila bodo obdelana v delovnem času od ponedeljka do petka po vrstnem redu oddanih naročil.
Slike vedno ne zagotavljajo lastnosti Produktov. Ponudnik si prizadeva zagotoviti natančne fotografije, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.

8.1 Cene

Cene v spletni trgovini so v EUR in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost, razen če je izrecno navedeno drugače. V ceno Produkta je všteta tudi poštnina, v kolikor gre za nakup Produkta v fizični obliki.
Pogodba o nakupu med Ponudnikom in Uporabnikom je sklenjena v trenutku, ko Ponudnik potrdi naročilo oziroma Uporabnik prejme elektronsko potrditveno naročilo. Od tega trenutka naprej so vse cene in drugi pogoji zavezujoči ter veljajo za Ponudnika kakor tudi za Uporabnika.

8.2 Postopek nakupa

Naročanje v spletni trgovini poteka v slovenskem in angleškem jeziku prek spleta 24 ur dnevno in 7 dni v tednu. Produkt lahko Uporabnik izbere v fizični ali v elektronski obliki (v kolikor je Produkt na voljo) in naroča s seznama v spletni trgovini. Vsi fizični Produkti so na voljo do odprodaje zalog.
Naročilo: Po oddaji naročila Uporabnik prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto ter hkrati dobi podatke za nakazilo produkta. Ponudnik nato naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih produktov, če gre za fizični Produkt, in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne.

Dostava in prevzem naročenega blaga:
Ponudnik predvidoma v roku 3 delovnih dni, najkasneje pa v roku 8 dni od datuma prejema plačila, pripravi Produkt za odpremo in ga odpošlje na naslov, ki ga Uporabnik navede v kontaktnem obrazcu, navedenem ob oddaji naročila.
V primeru naročila online Produkta, bo le ta poslan v nekaj urah po prejetju plačila. Produkt bo dodeljen v online knjižnico, kjer Uporabnik dobi tudi geslo in uporabniško ime, s katerim dostopa do programa. Uporabnika se o tem obvesti preko e-naslova, ki ga je Uporabnik navedel ob naročilu.

Pri dobavi fizičnih produktov, ki jih Ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču oziroma je izključno vezan na dobavo s strani svojega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ta dobavitelj dostavi artikel do ponudnika, slednji ni odgovoren za morebitno zamudo pri dobavi. Prek e-pošte Ponudnik Uporabnika sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo Produkta.
Ponudnik ne odgovarja za škodo in obenem ne krši svojih obveznosti iz te pogodbe, v kolikor nima možnost preprečiti zamud pri dobavi oz. v primeru višje sile v skladu z 153. členom Obligacijskega zakonika.
V primeru, da Uporabnik ne prejme naročenega Produkta v dogovorjenem roku, mora Ponudnika pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če Ponudnik tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko Uporabnik odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup Produkta.

8.3 Plačilne metode

Ponudnik Stripe omogoča plačilo produktov:
– preko plačila po UPN obrazcu na bančni račun Ponudnika. Uporabnik prejme podatke za nakazilo skupaj ob potrditvi naročila na elektronski naslov,
– s plačilno-kreditnimi karticami MasterCard, Visa in Visa Electron. Plačilo poteka preko kartičnega sistema Stripe. Ob nakupu je Uporabnik preusmerjen na drugo stran.
Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Ponudnik uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.

8.4 Račun

Ponudnik po dostavi naročenih Produktov Uporabniku pošlje račun in sicer v pdf formatu na e-naslov Uporabnika. Uporabnik je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti Ponudnika v osmih dneh od prodaje.

8.5 Dodatna vprašanja

Če imate morebitne dodatne informacije, povpraševanja v zvezi s Produkti ali samo potrebujete več informacij, nas lahko kontaktirate na medialearn1@gmail.com ali pa nas pokličete na 041 433 737.

8.6 Reklamacije in garancija

Ponudnik ne daje nobenih jamstev ali garancij o rezultatih, ki jih vi ali drugi lahko dosežete kot rezultat poslušanja Izobraževalnega programa ali z uporabo Izobraževalnih programov.
Produkti imajo garancijo, če je tako navedeno na spletni strani dotičnega Produkta ali v oglaševalskem sporočilu.
Pritožbe, reklamacije ali uveljavljanje garancije glede Produkta mora stranka sporočiti pisno ali preko e-pošte Ponudniku v roku 15 dni od prejema Produkta oz. v zakonsko določenem roku. Navesti mora ugotovitve glede napake Produkta in zahtevo po odpravi le-te.
Garancija velja pod pogojem, da so Produkti pravilno skladiščeni, nameščeni, uporabljeni in vzdrževani. V primeru neizpolnjevanja pogojev je garancija neveljavna.

Ta člen izključno določa obseg pravic, ki jih ima Uporabnik v primeru tehnične napake pri izdelku.

8.7 Pravica do odstopa od pogodbe

Uporabnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga Ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema.
Uporabnik nima pravice do odstopa od naročila v primerih, določenih v 5. odstavku 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov.
Uporabnik skupaj z izjavo o odstopu navede svoje osebne podatke (osebno ime in kontaktne podatke). Ponudnik vrne kupnino in vsa ostala plačila najkasneje v 14 dneh po prejetju obvestila o odstopu, vendar lahko ponudnik vračilo zadrži do prejetja vrnjenega Produkta oziroma dokler Uporabnik ne predloži dokazila, da je dejansko poslal Produkt.
Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.
Prejeti Produkt mora Uporabnik vrniti nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv Uporabnik.
Vračilo vplačil bo izvedeno nemudoma oziroma najkasneje v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Ponudnik vrne prejeta plačila Uporabniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva. Program, ki je predmet vračila, mora biti nerabljen, nepoškodovan in v originalni embalaži.
Če gre za program v online obliki, pa se v tem premeru Uporabniku vrne kupnina in se odvzamejo vsi dostopi do online programa.
Vrnitev prejetega programa ponudniku v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

9 Končne določbe

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom naravo pogodbe, sklenjene med Organizatorjem in Uporabnikom.
V kolikor bi se ugotovilo, da je katerakoli izmed določb teh splošnih pogojev (v celoti ali deloma) nezakonita, nična ali na kakršenkoli drug način neveljavna, se takšna določba šteje za nezapisano (deloma ali v celoti), preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.
Izjavljate, da imate polno sposobnost za prevzem pravic in obveznosti, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev. Jamčite, da za izvajanje vaših obveznosti iz teh splošnih pogojev ne potrebujete soglasja ali odobritve s strani katerekoli tretje osebe.
Izjavljate, da ste pred sprejemom pogojev le-te prebrali, ste z njimi seznanjeni in jih v celoti razumete.
Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Za vse spore, ki izvirajo iz teh splošnih pogojev, so pristojna sodišča v Republiki Sloveniji.

Organizator ima pravico kadarkoli spremeniti te pogoje. Vsaka sprememba bo objavljena na spletni strani. Šteje se, da se strinjate z vsakokratnimi spremembami, v kolikor nadaljujete z uporabo spletnih strani ali Produktov kljub uveljavitvi sprememb. V kolikor se s spremembami ne strinjate, imate pravico do odstopa.

Ti Splošni pogoji predstavljajo celoten dogovor, ki velja med Organizatorjem in Uporabnikom. Vsi morebitni predhodni dogovori ali pogajanja, pisni ali ustni, so v celoti nadomeščeni s temi pogoji.

Ti Splošni pogoji so sestavljeni v slovenskem jeziku. Kakršnakoli različica teh splošnih pogojev v drugem jeziku je ustvarjena z namenom ponuditi lažji dostop do splošnih pogojev. Strinjate se in v celoti razumete, da je v primeru kakršnihkoli sporov prevladujoča slovenska različica.
Registracija, prijava in ogledovanje vsebin spletne strani http://medialearn.si pomeni avtomatično pristajanje na te pogoje.
Obdelava osebnih podatkov poteka skladno z našo Politiko zasebnosti, ki vam je na voljo tukaj.

————————————————-

Politika zasebnosti

Zadnja posodobitev: 28. junij 2023
Datum uveljavitve: 28. junij 2023

Ta Politika zasebnosti opisuje pravila Izobraževalnega društva za medije, Gradnikova cesta 115, Slovenija 4240, Slovenija, e-pošta: medialearn1@gmail.com, telefon: 041433737, glede zbiranja, uporabe in razkritja vaših informacij, ki jih zbiramo, ko uporabljate našo spletno stran (https://medialearn.si/) (v nadaljevanju “Storitev”). Z dostopom ali uporabo Storitve soglašate z zbiranjem, uporabo in razkritjem vaših informacij v skladu s to Politiko zasebnosti. Če s tem ne soglašate, prosimo, da ne dostopate do Storitve ali je ne uporabljate.

Ta Politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni brez predhodnega obvestila in spremenjena Politika bo objavljena na Storitvi. Spremenjena politika bo začela veljati 180 dni po objavi in vaše nadaljnje dostopanje ali uporaba Storitve po tem času bo pomenilo, da sprejemate spremenjeno Politiko zasebnosti. Zato priporočamo, da redno pregledujete to stran.

INFORMACIJE, KI JIH ZBIRAMO:

Zbirali bomo in obdelovali naslednje osebne informacije o vas:

Ime
E-pošta
Telefonska številka
Naslov
Informacije o plačilu

KAKO ZBIRAMO VAŠE INFORMACIJE:

Informacije o vas zbiramo/prejemamo na naslednje načine:

Ko uporabnik izpolni registracijski obrazec ali kako drugače posreduje osebne informacije
Ko interagirate s spletno stranjo
Iz javnih virov

KAKO UPORABLJAMO VAŠE INFORMACIJE:

Informacije, ki jih zbiramo o vas, bomo uporabljali za naslednje namene:

Ustvarjanje uporabniškega računa
Zbiranje povratnih informacij strank
Obdelava plačila
Podpora
Zaščita spletnega mesta
Komentarji uporabnikov drug drugemu
Upravljanje uporabniškega računa

Če želimo vaše informacije uporabiti za kakršen koli drug namen, vas bomo zaprosili za soglasje in vaše informacije bomo uporabljali samo, če prejmemo vaše soglasje, in sicer samo za namene, za katere ste nam dali soglasje, razen če smo po zakonu dolžni storiti drugače.

KAKO DELIMO VAŠE INFORMACIJE:

Vaših osebnih informacij ne bomo prenašali tretjim osebam brez vašega soglasja, razen v omejenih primerih, kot so opisani spodaj:

Analitika
Storitve za izterjavo plačil
Zbiranje in obdelava podatkov

Od takšnih tretjih oseb zahtevamo, da osebne informacije, ki jih prenesemo, uporabijo le za namen, za katerega so bile prenesene, in da jih ne zadržujejo dlje, kot je potrebno za izpolnitev navedenega namena.

Vaše osebne informacije lahko razkrijemo tudi v naslednjih primerih: (1) za skladnost z veljavnimi zakoni, predpisi, sodno odredbo ali drugim pravnim postopkom; (2) za uveljavljanje sporazumov z nami, vključno s to Politiko zasebnosti; ali (3) za odgovor na trditve, da vaša uporaba Storitve krši pravice tretjih oseb. Če se Storitev ali naše podjetje združi ali prevzame s strani drugega podjetja, bodo vaše informacije ena od sredstev, ki se prenesejo na nov lastnik.

HRANJENJE VAŠIH INFORMACIJ:

Vaše osebne informacije bomo hranili 90 dni do 2 leti po prenehanju uporabniških računov ali tako dolgo, kot jih potrebujemo za izpolnitev namenov, za katere so bile zbrane, kot je podrobneje opisano v tej Politiki zasebnosti. Določene informacije bomo morda morali hraniti dlje, na primer za vodenje evidenc/poročanje v skladu z veljavnim zakonom ali iz drugih zakonitih razlogov, kot so uveljavljanje pravnih pravic, preprečevanje goljufij itd. Anonimne informacije in agregirane informacije, ki vas ne identificirajo (neposredno ali posredno), pa se lahko shranjujejo neomejeno.

VAŠE PRAVICE:

Glede na veljavne zakone imate lahko pravico do dostopa, popravka ali izbrisa vaših osebnih podatkov ali do prejema kopije vaših osebnih podatkov, omejitve ali ugovora glede aktivne obdelave vaših podatkov, zahtevka za prenos (portabilnost) vaših osebnih informacij drugemu subjektu, umika soglasja, ki ste ga dali za obdelavo vaših podatkov, pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem organu in druge pravice, ki so lahko pomembne v skladu z veljavnimi zakoni. Za uveljavljanje teh pravic nam lahko pišete na medialearn1@gmail.com. Odgovorili bomo na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo.

Pomembno je opozoriti, da če nam ne dovolite zbiranja ali obdelave zahtevanih osebnih informacij ali če umaknete soglasje za obdelavo le-teh zahtevanim namenom, morda ne boste mogli dostopati do storitev, za katere smo zahtevali vaše informacije.

PIŠKOTKI IN DRUGO:

Za več informacij o tem, kako uporabljamo te tehnologije sledenja in vaše možnosti v zvezi s tem, se obrnite na našo Politiko piškotkov.

VARNOST:

Varnost vaših informacij nam je pomembna in uporabili bomo razumne varnostne ukrepe za preprečevanje izgube, zlorabe ali nepooblaščene spremembe vaših informacij, ki so pod našim nadzorom. Kljub temu pa ob upoštevanju inherentnih tveganj ne moremo zagotoviti absolutne varnosti in zato ne moremo jamčiti za varnost nobenih informacij, ki jih nam posredujete, in to storite na lastno odgovornost.

PREGLED / ODGOVORNI ZA VARSTVO PODATKOV:

Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke glede obdelave vaših informacij, ki so nam na voljo, se lahko obrnete na našega Odgovornega za pritožbe na Izobraževalno društvo za medije, Gradnikova cesta 115, Radovljica, e-pošta: medialearn1@gmail.com. Vaše pomisleke bomo obravnavali v skladu z veljavno zakonodajo.

Politika zasebnosti je bila ustvarjena s pomočjo orodja CookieYes.

 

Privacy Policy
Last Updated On 28-Jun-2023
Effective Date 28-Jun-2023

This Privacy Policy describes the policies of Izobraževalno društvo za medije, Gradnikova cesta 115, Slovenia 4240, Slovenia, email: medialearn1@gmail.com, phone: 041433737 on the collection, use and disclosure of your information that we collect when you use our website ( https://medialearn.si/ ). (the “Service”). By accessing or using the Service, you are consenting to the collection, use and disclosure of your information in accordance with this Privacy Policy. If you do not consent to the same, please do not access or use the Service.

We may modify this Privacy Policy at any time without any prior notice to you and will post the revised Privacy Policy on the Service. The revised Policy will be effective 180 days from when the revised Policy is posted in the Service and your continued access or use of the Service after such time will constitute your acceptance of the revised Privacy Policy. We therefore recommend that you periodically review this page.

 1. INFORMATION WE COLLECT:

  We will collect and process the following personal information about you:

  1. Name
  2. Email
  3. Mobile
  4. Address
  5. Payment Info
 2. HOW WE COLLECT YOUR INFORMATION:

  We collect/receive information about you in the following manner:

  1. When a user fills up the registration form or otherwise submits personal information
  2. Interacts with the website
  3. From public sources
 3. HOW WE USE YOUR INFORMATION:

  We will use the information that we collect about you for the following purposes:

  1. Creating user account
  2. Customer feedback collection
  3. Processing payment
  4. Support
  5. Site protection
  6. User to user comments
  7. Manage user account

  If we want to use your information for any other purpose, we will ask you for consent and will use your information only on receiving your consent and then, only for the purpose(s) for which grant consent unless we are required to do otherwise by law.

 4. HOW WE SHARE YOUR INFORMATION:

  We will not transfer your personal information to any third party without seeking your consent, except in limited circumstances as described below:

  1. Analytics
  2. Payment recovery services
  3. Data collection & process

  We require such third party’s to use the personal information we transfer to them only for the purpose for which it was transferred and not to retain it for longer than is required for fulfilling the said purpose.

  We may also disclose your personal information for the following: (1) to comply with applicable law, regulation, court order or other legal process; (2) to enforce your agreements with us, including this Privacy Policy; or (3) to respond to claims that your use of the Service violates any third-party rights. If the Service or our company is merged or acquired with another company, your information will be one of the assets that is transferred to the new owner.

 5. RETENTION OF YOUR INFORMATION:

  We will retain your personal information with us for 90 days to 2 years after users terminate their accounts or for as long as we need it to fulfill the purposes for which it was collected as detailed in this Privacy Policy. We may need to retain certain information for longer periods such as record-keeping / reporting in accordance with applicable law or for other legitimate reasons like enforcement of legal rights, fraud prevention, etc. Residual anonymous information and aggregate information, neither of which identifies you (directly or indirectly), may be stored indefinitely.

 6. YOUR RIGHTS:

  Depending on the law that applies, you may have a right to access and rectify or erase your personal data or receive a copy of your personal data, restrict or object to the active processing of your data, ask us to share (port) your personal information to another entity, withdraw any consent you provided to us to process your data, a right to lodge a complaint with a statutory authority and such other rights as may be relevant under applicable laws. To exercise these rights, you can write to us at medialearn1@gmail.com. We will respond to your request in accordance with applicable law.

  Do note that if you do not allow us to collect or process the required personal information or withdraw the consent to process the same for the required purposes, you may not be able to access or use the services for which your information was sought.

 7. COOKIES ETC.

  To learn more about how we use these and your choices in relation to these tracking technologies, please refer to our Cookie Policy.

 8. SECURITY:

  The security of your information is important to us and we will use reasonable security measures to prevent the loss, misuse or unauthorized alteration of your information under our control. However, given the inherent risks, we cannot guarantee absolute security and consequently, we cannot ensure or warrant the security of any information you transmit to us and you do so at your own risk.

 9. GRIEVANCE / DATA PROTECTION OFFICER:

  If you have any queries or concerns about the processing of your information that is available with us, you may email our Grievance Officer at Izobraževalno društvo za medije, Gradnikova cesta 115, email: medialearn1@gmail.com. We will address your concerns in accordance with applicable law.

Privacy Policy generated with CookieYes.

en_USEnglish